11 Ιανουαρίου 2009

Ο Γ. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ


Αν πάνε για ανεξαρτητοποίηση
καλύτερο είναι να παραιτηθούν

Για όλους και για όλα μιλά ο δήμαρχος Κυπαρισ-
σίας Γιώργος Σαμπαζιώτης στη συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην «Ε» λίγες μέρες μετά τις δημαιρε-
σίες που τάραξαν την παράταξη της πλειοψηφίας.
Απαντά στους δημοτικούς συμβούλους που απο-
στασιοποιήθηκαν από τις προτάσεις του, σημειώνο-
ντας ότι αυτό ήταν κάτι που ξεκίνησε από την αρχή
της τετραετίας και βρέθηκε η ευκαιρία να εκδηλω-
θεί τώρα. Τονίζει δε ότι αν σκοπεύουν να ανεξαρτη-
τοποιηθούν, καλύτερο είναι να παραιτηθούν. Επί-
σης αναφέρεται στο έργο της δημοτικής αρχής, επι-
σημαίνοντας ότι υλοποιείται σύμφωνα με το πρό-
γραμμα που είχε εξαγγείλει προς τους δημότες.

- Είμαστε στο μέσο της θητείας
σας, και στις πρόσφατες δημαιρε-
σίες είδαμε 5 δημοτικούς συμβού-
λους της παράταξής σας να τάσσο-
νται κατά των επιλογών σας. Eχει
δημιουργήσει κάποια προβλήμα-
τα αυτό; Πώς το σχολιάζετε;
«Πραγματικά υπήρξε μια διαφο-
ροποίηση συναδέλφων όσον αφο-
ρά τις αποφάσεις μας για εκλογή
προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
και γενικότερα έμμισθες θέσεις. Δια-
βάσαμε μάλιστα πρόσφατα μία δή-
λωση συναδέλφων μας που απο-
στασιοποιήθηκαν από την υπόλοιπη
πλειοψηφία, για προβλήματα που,
όπως δηλώνουν, “αφορούν την
διαχείριση της καθημερινότητας και
την επαφή με το λαϊκό αίσθημα“.
Υπογράφεται μάλιστα από δημοτι-
κούς συμβούλους που και τα δύο
αυτά ζητήματα τα διαχειρίστηκαν οι
ίδιοι, από τις θέσεις που τους εμπι-
στεύτηκα, τα 2 χρόνια που πέρασαν.
Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι εγώ
αποδέχομαι πως πραγματικά υπήρ-
χε πρόβλημα στον τομέα αυτό.
Η θέλησή μας να προσφέρουμε
ουσιαστικό έργο στον Δήμο Κυπα-
ρισσίας, και όχι να παίξουμε πολιτι-
κά παιγνίδια συμφέροντος, μας οδη-
γεί να προβούμε σε αυτές τις αλλα-
γές αλλά και σε άλλες που κρίνουμε
απαραίτητες. Aλλωστε η απόφαση
που είχαμε πάρει στην αρχή της τε-
τραετίας για 2 χρόνια συμμετοχής
όλων των συναδέλφων σε θέσεις
ιδιαίτερης ευθύνης στο δήμο, ήταν
κάτι που ομόφωνα συμφωνήσαμε.
Τώρα όμως υπήρξε η επιμονή των
συγκεκριμένων συναδέλφων για
αθέτηση αυτής της συμφωνίας.
Πέρα όμως από όλα αυτά, νομίζω
ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το ποιος
είναι ο ουσιαστικός λόγος που προ-
ξένησε τα γεγονότα αυτά. Και ο λό-
γος αυτός, όπως οι ίδιοι επανειλημ-
μένα δήλωσαν διά του εκπροσώ-
που τους, είναι ότι θέλουν να αποτε-
λούν μία δεύτερη ομάδα μέσα στην
παράταξη “Κυπαρισσία - Νέα Πο-
ρεία“ και ζητούν ευθέως από τα μέ-
λη της ηγετική αναγνώριση. Αυτό εί-
ναι το κρίσιμο και ουσιαστικότατο
ζήτημα για το οποίο μόνοι τους διά-
λεξαν τη ρήξη. Σαφώς ο καθένας εί-
ναι ελεύθερος να πράξει αυτό που
θεωρεί πολιτικά σωστό. Γι’ αυτό άλ-
λωστε όλοι κρινόμαστε.
Παράλληλα όμως κι εμείς σαν πα-
ράταξη, που έχουμε αυτή τη στιγμή
την εντολή του λαού της πόλης να
επιτελέσουμε συγκεκριμένο έργο,
πρέπει να το κάνουμε με προσήλω-
ση και αξιοπρέπεια».
- Με δεδομένο ότι οι ισορροπίες
στο Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται
να αλλάζουν, θεωρείτε ότι θα
υπάρχουν προβλήματα στη λήψη
αποφάσεων;
«Oσον αφορά το Δ.Σ., θέλω να
πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι, και
της συμπολίτευσης και της αντιπολί-
τευσης, έχουν το αίσθημα ευθύνης
απέναντι στην πόλη και στους συ-
μπολίτες μας και δεν θα υπάρξει κα-
νένα πρόσκομμα στην ομαλή λει-
τουργία του. Aλλωστε αυτό θα απο-
δειχθεί και στο άμεσο μέλλον όπου
ο καθένας μας θα κριθεί για την στά-
ση που θα κρατήσει.
Σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ
παρά να σημειώσω αρνητικά τη
στάση μερίδας, ευτυχώς, της αντι-
πολίτευσης, η οποία όπως συνηθί-
ζεται σε όλους σχεδόν τους δή-
μους, δεν συμμετείχε στην ψηφο-
φορία για την εκλογή του προε-
δρείου ψηφίζοντας λευκό - δεν
κράτησε όμως την ίδια στάση και
στην εκλογή της Δημαρχιακής Επι-
τροπής, όπου υποστήριξε την άπο-
ψη της διασπαστικής ομάδας της
συμπολίτευσης. Αυτό βέβαια επί
της ουσίας δεν δημιουργεί πρό-
βλημα στη λειτουργία της Δ.Ε. για-
τί οι δύο συνάδελφοι από τους
τρεις που εξελέγησαν, δήλωσαν
ήδη ότι αποστασιοποιούνται από
τις όποιες πρωτοβουλίες διάσπα
σης, και στηρίζουν το έργο της πα-
ράταξης που τους εξέλεξε στο Δ.Σ.
Τέλος, θέλω από την θέση του
δημάρχου που ο λαός της πόλης
μας με εξέλεξε με τους συνεργάτες
μου, να βεβαιώσω όλους τους συ-
μπολίτες μας ότι η δημοτική μας πα-
ράταξη “Κυπαρισσία - Νέα Πορεία“
κάνει πολύ σημαντικό έργο, το
οποίο θα παρουσιάσει σε δημόσια
ανοικτή εκδήλωση. Εκεί θα περιμέ-
νουμε όλους για να κάνουμε έναν
παραγωγικό εφ’ όλης της ύλης διά-
λογο».
- Τι πιστεύετε ότι οδήγησε αυτή
την ομάδα στο να διαφοροποιη-
θεί;
«Προσωπικά πιστεύω ότι δεν
υπάρχει κάτι νέο που εξώθησε αυτή
τη στιγμή την συγκεκριμένη ομάδα
στην πρωτοβουλία αυτή, αλλά το εί-
χαν αποφασίσει από την αρχή της
τετραετίας. Aλλωστε αυτό σαφώς
δηλώθηκε από τον εκπρόσωπό
τους. Από την αρχή είχαν μια διαφο-
ρετική κατεύθυνση και άλλους στό-
χους, απλώς τώρα βρήκαν την ευ-
καιρία να το εκφράσουν και να το
υλοποιήσουν».
-Εσείς αισθανθήκατε αυτά τα 2
χρόνια κάποιος να... πριονίζει τα
πόδια της καρέκλας που κάθεστε
«Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη
φράση, η σκέψη των συναδέλφων
ήταν “να κοιτάξουμε όλοι μαζί σαν
παράταξη να διαχειριστούμε με τον
καλύτερο τρόπο την τετραετία, αλλά
εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ξεχωρι-
στοί και λειτουργούμε σαν δεύτερη
ηγετική ομάδα“. Αν αυτό θεωρείται
πριόνισμα καρέκλας, να το πω έτσι.
Αν θεωρείται προσωπική πολιτική
φιλοδοξία, να το πω και έτσι. Αν κά-
ποιος θέλει να ετοιμάσει το πολιτικό
του μέλλον δικαιούται να το κάνει.
Οταν ο τρόπος όμως με τον οποίο
γίνεται, διαταράσσει την λειτουργία
ενός θεσμού όπως είναι ο δήμος -
και τον θεσμό αυτό υπηρετεί η πα-
ράταξή μας-, τότε υπάρχει πρόβλη-
μα.
Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώ-
σεις ή πρέπει να περιμένει κανείς το
τέλος της τετραετίας ή, αν θέλει να
το κάνει από τώρα, ας το κάνει δια-
φοροποιώντας τελείως την θέση
του. Ο συνδυασμός έχει κι άλλους
συναδέλφους που θέλησαν να είναι
στους 10 της πλειοψηφίας του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. Αν η επιμονή
τους σε αυτό το σημείο συνεχίζει να
υπάρχει, μια πολύ καλή λύση θα
ήταν να παραχωρήσουν τη θέση
τους στους επόμενους συμβούλους
του συνδυασμού».
- Τους προκαλείτε λοιπόν να κά-
νουν μια τέτοια κίνηση;
«Αν επιλέξουν ανεξαρτητοποίη-
ση, σαφώς προτείνω ότι η καλύτερη
λύση θα ήταν η παραίτηση. Αν
όμως επιλογή τους δεν είναι η ανε-
ξαρτητοποίηση, αλλά να βοηθή-
σουν την λειτουργία του δήμου τα
επόμενα χρόνια, εδώ είμαστε να το
δούμε. Δεν είμαι απόλυτος σε αυτά
τα πράγματα. Θεωρώ όμως υπεύθυ-
νο τον εαυτό μου να περιφρουρήσω
την αποτελεσματική λειτουργία αυ-
τής της παράταξης».
Αύριο στην “Ελευθερία της
Δευτέρας” ο Γ. Σαμπαζιώτης μιλά
για τα έργα και τους στόχους της
δημοτικής αρχής

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: