12 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Στην αναδιοργάνωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των μικροπωλητών, στοχεύει η Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ), την οποία υπέγραψε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης.

Ειδικότερα, η Έκθεση παρουσιάζει τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις για την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των μικροπωλητών, που περιλαμβάνουν τέσσερις εξειδικευμένες κατηγορίες επαγγελματιών: τους πωλητές λαϊκών αγορών, τους παραγωγούς λαϊκών αγορών, τους παραγωγούς λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, και τους επαγγελματίες υπαιθρίου εμπορίου.

Η καταγραφή και αξιολόγηση των διαδικασιών αδειοδότησης, για αυτές τις κατηγορίες επαγγελματιών και οι προτάσεις που υποβάλλονται, βασίζονται στις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών και εκπροσώπους των μικροπωλητών καθώς και στη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες. Οι δυσλειτουργίες

Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, εστιάζονται αφενός στις δυσλειτουργίες του ισχύοντος σήμερα συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και αφετέρου, σε δυσλειτουργίες στις διαδικασίες έκδοσης των αδειών και για τις τέσσερις κατηγορίες μικροπωλητών.

Συγκεκριμένα:

* Σε ό,τι αφορά την οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, διαπιστώνεται, παρά την ύπαρξη ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλη την χώρα, ότι στην πράξη λειτουργούν δύο συστήματα, ένα για τις περιοχές της Περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών και όπου η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών, ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ένα για την υπόλοιπη χώρα με ευθύνη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες όμως δεν διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, για την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
* Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες έκδοσης των αδειών, διαπιστώνονται αδυναμίες ως προς τα θεσμοθετημένα κοινωνικά κριτήρια και τις αντίστοιχες ποσοστώσεις επιλογής δικαιούχων, (π.χ. διαφορετικά κριτήρια για διαφορετικές κατηγορίες αδειών και αναντιστοιχίες προς την εθνική κοινωνική πολιτική, αποκλεισμό των υπηκόων τρίτων χωρών μονίμων κατοίκων Ελλάδας).
* Επίσης διαπιστώνεται απουσία κωδικοποίησης των διατάξεων και χρηστικών οδηγιών για τους ενδιαφερόμενους, σε συνδυασμό με την περιορισμένη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων των αδειών και έλλειψη προσδιορισμού χρόνων και προθεσμιών των σταδίων των διαδικασιών.
* Επιπλέον οι απαιτήσεις υποβολής δικαιολογητικών τα στοιχεία των οποίων προκύπτουν από άλλα δικαιολογητικά, είτε είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία που εκδίδει την άδεια, είτε αφορούν θεσμοθετημένες υποχρεώσεις των δικαιούχων ανεξάρτητες από την δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται η άδεια, είτε δεν αποτελούν κριτήρια για την έκδοση της άδειας, είτε τέλος προκύπτουν από αποφάσεις άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας, που αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας, οπότε αρκεί η επίδειξή τους και η παραγωγή αντιγράφου από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια.
* Επισημαίνεται μάλιστα και η ύπαρξη προθεσμιών που δεν δικαιολογούνται, επιβαρύνοντας τις υπηρεσίες που εκδίδουν τις άδειες και τους ενδιαφερόμενους.


Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων, προτείνεται δέσμη μέτρων τα οποία συνοψίζονται στα εξής:
Θεσμοθέτηση δύο συστημάτων λειτουργίας των λαϊκών αγορών:
α) ένα σύστημα για τις Μητροπολιτικές περιοχές της χώρας με άμεση εφαρμογή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης υπό τους αντίστοιχους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών, όπου επιχειρησιακές αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης μεταφέρονται στις αντίστοιχες Περιφέρειες, και

β) ένα σύστημα για την υπόλοιπη χώρα με ευθύνη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.


ΑΠΟ ΤΟ dhmoths.blogspot.com

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: